Welkom op de website van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020)

Onderzoek naar het beleid van de regering t.a.v. COVID-19

Stichting BPOC2020: een initiatief door en voor burgers – volledig onafhankelijk van overheid, bedrijfsleven en politiek.

Presentatie van het politierapport

Op 9 juli 2021 werd het politierapport officieel gepresenteerd door Pieter en Jade Kuit bij Blue Tiger Studio, tevens de uitgever van het politierapport. Hier kunt u die presentatie terugkijken.

Lees hier alvast de conclusie van het politierapport.

Bestel het (gesigneerde) politierapport

Klik op onderstaande button om te betalen.

Stuur na betaling uw naam en adresgegevens naar: gesigneerdrapport@bpoc2020.nl onder vermelding van “politierapport”.

Klik hier voor een ongesigneerd exemplaar.

Doneren aan BPOC 2020

BPOC 2020 wordt volledig door vrijwilligers gerund. Natuurlijk brengt het opzetten van de commissie en het horen van de getuigen – deskundigen kosten met zich mee, zoals:

  • Huur private webserver
  • Onderhoud website
  • Juridische kosten
  • Printkosten
  • Reiskosten

Wilt u ons steunen? Dat kan:

Doneer €5.- 

Doneer €10.-   Doneer €15.-   Doneer €20.-    Doneer €25.-

Meldpunt COVID-19 vaccinatie

Meld bijwerkingen van vaccinatie opgetreden bij uzelf, uw kinderen of familie via meldpuntvaccinatie@bpoc2020.nl o.v.v. naam en telefoonnummer.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van BPOC2020. U ontvangt dan vervolgens de nieuwsbrief wekelijks in uw mailbox. U kunt zich op ieder moment uitschrijven.

Doel buitenparlementair onderzoek COVID-19

BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek.

De commissie is opgezet door Drs. Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit.

De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.

De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19.

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

Tevens zal de commissie breed de publiciteit zoeken en zich kenbaar maken middels internet maar ook d.m.v. het huis-aan-huis verspreiden van flyers.

Recht van parlementair onderzoek

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Wij zullen met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers  in gesprek gaan. Hun namen zullen hier bekendgemaakt worden. 

Daarna zal een agenda van de verhoren worden opgesteld en hier worden gepubliceerd.

De interviews zullen zonder montage  op video worden vastgelegd, op Facebook en op deze website live worden gestreamed en hier worden gepubliceerd, zodat ieder de interviews kan volgen, zoals dat in een transparante parlementaire democratie hoort.

Bronnen

Binnen de BPOC2020 is slechts plaats voor feitelijkheden. De BPOC2020 distantieert zich nadrukkelijk van niet wetenschappelijk bewezen theorieën.

Getuigen-deskundigen zoals artsen, virologen immunologen etc. die een wetenschappelijke verklaring afleggen voor de commissie, dienen hun verklaring met wetenschappelijke bronnen te ondersteunen. De bronnen worden bij de verklaring gevoegd en zijn op aanvraag bij de commissie verkrijgbaar.

Voor niet onderbouwde wetenschappelijke verklaringen is binnen de commissie geen plaats.

Indien een getuige-deskundige relevante bronnen niet tijdens het verhoor beschikbaar heeft, zal de commissie de getuige-deskundige verzoeken deze bronnen op zeer korte termijn aan de commissie beschikbaar te stellen, bij gebreke waarvan de verklaring van de getuige-deskundige van de website van de BPOC2020 verwijderd zal worden.

Indien de bronnen naderhand beschikbaar komen, zal de verklaring worden herplaatst.

Aanmelden als getuige-deskundige

Wilt u zich aanmelden om als getuige-deskundige gehoord te worden door de commissie? Meld u dan aan door op onderstaande buttin te klikken, of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op.

Vertrouwelijk

De commissie gaat vertrouwelijk met uw melding om. Wilt u verklaren in een hoorzitting van de commissie?

Klik op ondertaande button om u aan te melden. U wordt dan doorgeleid naar een formulier wat u in kunt vullen.

Veel dank voor uw melding!

Waarom een onderzoek?

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aan de burgers van Nederland een scala aan regels opgelegd die de vrijheid van de burgers in verregaande mate beperken. Sinds die dag geldt in Nederland het nieuwe normaal: Vrijheden van burgers en ondernemingen worden in verregaande mate ingeperkt.

Aanvankelijk was er geen kritiek op deze maatregelen. Immers, de WHO had op 11 maart 2020 uitgesproken dat er sprake was van een wereldwijde coronapandemie en de Nederlandse bevolking ging er van uit dat deze maatregelen van (zeer) tijdelijke aard zouden zijn en werden opgelegd om levens, met name die van de zwakkeren, te redden.

Daarbij was er veel onbekend over ‘het’ coronavirus dat wel eens aan miljoenen mensen het leven kon kosten. Vragen als “Waarom worden deze maatregelen eigenlijk doorgevoerd” en “Zijn de maatregelen wel proportioneel” waren niet aan de orde.

Nu de maatregelen een meer en meer permanent karakter blijken te krijgen ontstaat er kritiek. Artsen beginnen vraagtekens te zetten bij de ernst van het virus en te wijzen op de schade die de maatregelen aan de gezondheid met zich brengen. Wetenschappers uiten kritiek op de gebruikte (reken)modellen en testen.

Raad van State, de rechtspraak en advocaten wijzen erop dat er géén legitieme basis bestaat voor de getroffen maatregelen middels noodverordeningen en wijzen ten aanzien van de nieuwe spoedwet op het (totale) gebrek aan democratische controle.

Tegelijkertijd blijft de regering, middels persconferenties wijzen op de ernst van het virus, waardoor  in de maatschappij een tweeledige angst is ontstaan: Ten eerste voor het coronavirus zelf, ten tweede voor de consequenties bij het niet naleven van de maatregelen.

De regering legitimeert de getroffen maatregelen uitsluitend op basis van adviezen van het RIVM en het OMT en is daarbij niet transparant. De werkwijze, adviezen en/of de kritiek van artsen, deskundigen en wetenschappers buiten het RIVM en OMT worden door de regering niet geaccepteerd en/of volledig genegeerd. Mensen die waarschuwen voor een (te grote) invloed van de (farmaceutische) industrie op het beleid worden weggezet als complotdenkers.

Voorgaande brengt met zich dat er in Nederland een situatie is ontstaan waarin op stelselmatige mate wijze zonder deugdelijke legitimatie en zonder deugdelijke democratische controle in grote mate grondrechten worden geschonden waarbij geen ruimte is voor een inhoudelijk debat dan wel kritiek.

De commissie wil middels het horen van deskundigen, het openbaar maken en verslaglegging van deze verhoren en het opstellen van een onderzoeksrapport naar aanleiding van de verhoren, voor de Nederlandse bevolking inzichtelijk maken in hoeverre de genomen maatregelen daadwerkelijk worden getroffen in verband met (indamming van) het virus en in hoeverre de getroffen maatregelen proportioneel zijn.

Verplichting Nederlandse overheid

Op de regering rust de plicht het leven van de burgers van Nederland te beschermen en de regering kan in dit kader vergaande maatregelen treffen die de vrijheden van burgers beperken.
Echter, deze maatregelen moeten wel strikt noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en deze maatregelen moeten proportioneel zijn. Ook moeten de maatregelen geregeld zijn in een deugdelijke wet en mogen zij nimmer langer voortduren dan strikt noodzakelijk.

Voor de vraag of aan deze voorwaarden wordt voldaan is de input van deskundigen cruciaal. Derhalve verzoekt de BPOC hierbij iedere deskundige zich aan te melden voor het onderzoek.

Verhoren

Voor verhoor als getuige-deskundige komt in aanmerking iedereen die op grond van zijn/haar eigen specifieke kennis als deskundige iets kan verklaren omtrent het overheidsbeleid met betrekking tot de corona-crisis.

Mensen die willen komen verklaren, kunnen zich melden bij de Commissie BOPC2020. 

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de verhoren, en het complete archief van alle tot nu toe afgenomen verhoren (zodat u ze achteraf kunt lezen en/of terug kan kijken):

Wilt u als getuige – deskundige gehoord worden door de commissie?

Wanneer u meent dat u als deskundige een bijdrage kunt leveren aan waarheidsvinding omtrent het corona-beleid, meld u dan aan bij de commissie door u te registreren als getuige – deskundige.

Stuur een emailbericht naar info@bpoc2020.nl o.v.v. uw naam en telefoonnumer. U mag zich ook telefonisch aanmelden via 0687471787

Geweigerde uitnodigingen van politici en leden van Red Team en OMT

Om iedereen volledig inzicht te geven in wat de commissie doet, publiceren wij de namen van politici en leden van OMT en Red Team die de uitnodiging van de commissie om gehoord te worden geweigerd hebben, en hun eventueel vermelde reden.

Politici zijn volksvertegenwoordigers waarvan men mag verwachten dat zij aan een onderzoek voor en door burgers mee werken. OMT en Red Team zijn belangrijke adviseurs van de regering, die daardoor grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Ook van hen mag men medewerking verwachten.

Van andere personen die de uitnodiging geweigerd hebben worden de namen NIET vermeld!

Klik hier voor de namen van al deze personen die de uitnodiging geweigerd hebben of niet gereageerd hebben.