Welkom op de website van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020)

Onderzoek naar het beleid van de regering.

Huidig onderzoek:  COVID-19

BPOC2020: een initiatief door en voor burgers – volledig onafhankelijk van overheid, bedrijfsleven en politiek.

Update 27 juni 2022

De BPOC2020 werkt momenteel aan de volgende zaken:

– aangifte Grapperhaus. De beelden van de 80 politieverhoren worden als bewijs toegevoegd.

– aangifte H. de Jonge rond eind juni. Het vaccinatierapport wordt als bewijs toegevoegd, en vervolgens openbaar gepresenteerd.

Doneren aan BPOC2020

Waardeert u ons werk? Help ons dan dit voort te zetten d.m.v. een donatie. 

De Stichting BPOC2020 legt aan het einde van het boekjaar verantwoording af over de ingekomen donaties en waar deze aan besteed zijn.

Veel dank voor uw steun en vertrouwen!

Doneer

Juridische stappen i. v.m. blokkering websites

I.v.m. de blokkering van Russische websites in opdracht van de overheid, neemt de BPOC2020 juridische stappen.

Let op: update 16 mei!

Presentatie Vaccinatierapport

De presentatie van het vaccinatierapport is uitgesteld. Ook nagekomen boostermeldingen én een verband met hepatitis bij kinderen moesten nog worden verwerkt. Wij houden u op deze website, onze nieuwsbrief en social media op de hoogte. De voortgang melden wij ook in de nieuwsflitsen op deze website. De laatste nieuwsflits treft u altijd op de voorpagina aan.

Bestel het nieuwe Tussenrapport of download het gratis!

Bestel het nieuwe Tussenrapport of download het gratis!

Doelstellingen BPOC2020

BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek.

De commissie is opgezet door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit.

De commissie doet, wanneer zij daar aanleiding toe ziet, onderzoek naar het beleid van de regering.

De commissie doet  middels het horen van getuigen onderzoek middels hoorzittingen die live worden gestreamed, en integraal op de website van de commissie worden geplaatst. Van de hoorzittingen zal schriftelijk verslag worden gedaan. De getuigen bevestigen hun verklaring d.m.v. het ondertekenen van de schriftelijke vastlegging van hun verklaring.

Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

De commissie hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren.

Huidig onderzoek: het beleid van de regering t.a.v. COVID-19.

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

Recht van parlementair onderzoek

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Wij zullen met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers  in gesprek gaan. Hun namen zullen hier bekendgemaakt worden. 

Daarna zal een agenda van de verhoren worden opgesteld en hier worden gepubliceerd.

Bronnen

Binnen de BPOC2020 is slechts plaats voor feitelijkheden. De BPOC2020 distantieert zich nadrukkelijk van niet wetenschappelijk bewezen theorieën.

Getuigen-deskundigen zoals artsen, virologen immunologen etc. die een wetenschappelijke verklaring afleggen voor de commissie, dienen hun verklaring met wetenschappelijke bronnen te ondersteunen. De bronnen worden bij de verklaring gevoegd en zijn op aanvraag bij de commissie verkrijgbaar.

Voor niet onderbouwde wetenschappelijke verklaringen is binnen de commissie geen plaats.

Indien een getuige-deskundige relevante bronnen niet tijdens het verhoor beschikbaar heeft, zal de commissie de getuige-deskundige verzoeken deze bronnen op zeer korte termijn aan de commissie beschikbaar te stellen, bij gebreke waarvan de verklaring van de getuige-deskundige van de website van de BPOC2020 verwijderd zal worden.

Indien de bronnen naderhand beschikbaar komen, zal de verklaring worden herplaatst.

Aanmelden als getuige-deskundige

Wanneer u meent dat u als deskundige een bijdrage kunt leveren aan waarheidsvinding omtrent het corona-beleid, meld u dan aan bij de commissie door u te registreren als getuige – deskundige.

Stuur een emailbericht naar info@bpoc2020.nl  o.v.v. uw naam en telefoonnumer.

Doel van het onderzoek

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 is in de eerste plaats opgericht om informatie te vergaren. Tijdens de coronacrisis is het duidelijk geworden dat het recht om in vrijheid informatie uit te wisselen niet langer vanzelfsprekend is. Dat recht is opgenomen in artikel 7 van de Nederlandse grondwet:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

De commissie vindt het belangrijk dat in deze tijd, waarin critici van de overheid en haar beleid in toenemende mate gecensureerd worden, aan accurate en ongecensureerde geschiedschrijving wordt gedaan. Door middel van onze hoorzittingen leggen wij een archief aan. Het is onze hoop dat dit archief, tijdens de coronacrisis maar wellicht ook erna, kan bijdragen aan onafhankelijk onderzoek ter beantwoording van de volgende vragen:

  1. Wat is er tijdens de coronacrisis of andere omstandigheden/crises in Nederland en in de rest van de wereld gebeurd?
  2. Welk doel werd hiermee gediend?
  3. Welke personen zijn hiervoor verantwoordelijk?

Hoewel de BPOC2020 in gevallen waarin wij dit absoluut urgent en noodzakelijk achten bereid is juridische stappen te nemen in de vorm van rechtszaken, is dit niet het voornaamste doel van deze commissie. Onze rol is en blijft het verzamelen en vastleggen van informatie. Dit is ook de reden waarom wij niet namens de commissie deelnemen aan demonstraties en geen samenwerkingen aangaan met actiegroepen en andere initiatieven. Het is onze overtuiging dat in deze tijd, waarin ieders rechten en vrijheden op het spel staan, ieder zijn eigen rol heeft. De rol van de BPOC2020 is in de eerste plaats het doen van onderzoek en het publiceren van informatie.

Verplichting Nederlandse overheid

Op de regering rust de plicht het leven van de burgers van Nederland te beschermen en de regering kan in dit kader vergaande maatregelen treffen die de vrijheden van burgers beperken.
Echter, deze maatregelen moeten wel strikt noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en deze maatregelen moeten proportioneel zijn. Ook moeten de maatregelen geregeld zijn in een deugdelijke wet en mogen zij nimmer langer voortduren dan strikt noodzakelijk.

Voor de vraag of aan deze voorwaarden wordt voldaan is de input van deskundigen cruciaal. Derhalve verzoekt de BPOC hierbij iedere deskundige zich aan te melden voor het onderzoek.

Verhoren

Voor verhoor als getuige-deskundige komt in aanmerking iedereen die op grond van zijn/haar eigen specifieke kennis als deskundige iets kan verklaren omtrent het overheidsbeleid met betrekking tot de corona-crisis.

Mensen die willen komen verklaren, kunnen zich melden bij de Commissie BOPC2020. 

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de verhoren, en het complete archief van alle tot nu toe afgenomen verhoren (zodat u ze achteraf kunt lezen en/of terug kan kijken):