Welkom op de website van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020)

Onderzoek naar het beleid van de regering.

BPOC2020: een initiatief door en voor burgers – volledig onafhankelijk van overheid, bedrijfsleven en politiek.

BPOC2020 start een nieuw onderzoek

In oktober 2020 is de Buitenparlementaire onderzoekscommissie (BPOC2020) gestart met haar onder zoek naar het beleid van de regering inzake COVID-19. D.m.v. meer dan 60 live hoorzittingen werden getuigen-deskundigen en getuigen gehoord.

Van deze hoorzittingen zijn twee rapporten verschenen. Ook is er een rapport verschenen met 80 anonieme getuigenissen van politieagenten, waarin zij getuigden over misstanden bij het Nederlandse Politiekorps. Binnenkort verschijnt er een rapport waarin onderzoek gedaan is naar de bijwerkingen van de COVID-19 vaccinaties.

In februari 2022 hebben de laatste hoorzittingen plaatsgevonden, waarna de BPOC2020 in ‘stand-by’ ging. Wij hebben ons toen voorgenomen de commissie weer op te starten wanneer wij daar aanleiding toe zagen, waarbij ons onderzoek zich ook buiten COVID-19 kan begeven.

Recente gebeurtenissen: inflatie, energie, Oekraïnecrisis

De recente gebeurtenissen rondom het beleid van de regering ten aanzien van het conflict in Oekraïne hebben ons doen besluiten een onderzoek in stellen.

De in Europees verband ingestelde sancties hebben grote invloed op de welvaart en veiligheid in Europa en Nederland. De energieprijzen, die al aan het stijgen waren, zijn door de boycot van Russisch gas ongekend hoog. Ook de inflatie is historisch hoog, en ligt op dit moment rond de 17%, met als resultaat dat burgers niet of nauwelijks rond kunnen komen. De voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan.

De financiële druk brengt stress en zorgen met zich mee. Dit is van grote invloed op het welbevinden van de bevolking. Waar de mensen nauwelijks hersteld zijn van de gevolgen die de lockdowns en andere vergaande maatregelen hadden op de geestelijke en lichamelijke gezondheid, komt daar nu de inflatie- en energiecrisis overheen. Niet alleen de financiële druk heeft invloed op de gezondheid, ook een toenemend gevoel van onveiligheid als gevolg van de steeds meer escalerende Oekraïne-oorlog speelt veel mensen parten.

Het beleid van de regering is duidelijk steeds minder gericht op de-escalatie van het conflict met Rusland, maar juist op spierballenvertoon d.m.v. het in steeds hoger tempo leveren van wapens aan Oekraïne en steeds hardere economische sancties tegen Rusland. We kunnen zonder enige twijfel zeggen dat Nederland, samen en onder leiding van een onbuigzame EU en van de VS, een economische oorlog tegen Rusland voert. De recente gebeurtenissen rondom de annexatie door Rusland van gebieden in Oekraïne, de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen en de offensieve reactie daarop van de EU en de VS kunnen leiden tot een rechtstreekse confrontatie met Rusland en daarmee een Derde Wereldoorlog.

Ook de toenemende censuur met zelfs blokkering van websites baart ons zorgen. Tevens worden ongewenste geluiden zelfs in de Tweede kamer onderdrukt. Bovenop dit alles komt het beleid t.a.v. het klimaat, wat in combinatie met de al bestaande energiecrisis extra lading krijgt.

Gezien bovenstaande is er meer dan voldoende aanleiding voor de BPOC2020 om een onderzoek te starten. We zullen in november starten met de hoorzittingen. In de eerste zitting zal een defensiedeskundige zijn visie op het beleid geven. Wij houden u op de hoogte van de agenda van verhoren. Eind oktober zullen de exacte data van de eerste zittingen in de agenda op de website zichtbaar zijn.

Doneren aan BPOC2020

Waardeert u ons werk? Help ons dan dit voort te zetten d.m.v. een donatie. 

De Stichting BPOC2020 legt aan het einde van het boekjaar verantwoording af over de ingekomen donaties en waar deze aan besteed zijn.

Veel dank voor uw steun en vertrouwen!

Doneer

Presentatie Vaccinatierapport

De presentatie van het vaccinatierapport is uitgesteld. Ook nagekomen boostermeldingen én een verband met hepatitis bij kinderen moesten nog worden verwerkt. Wij houden u op deze website, social media op de hoogte. De voortgang melden wij ook in de nieuwsflitsen op deze website. De laatste nieuwsflits treft u altijd op de voorpagina aan.

Aangifte tegen Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren

De BPOC2020 heeft op 12 oktober 2022 aangifte gedaan tegen Premier Mark Rutte en minister van defensie Kajsa Ollongren wegens overtreding van artikel 100 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 100

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt:

Klik hier voor een toelichting op de aangifte.

Nieuwsflits 7 november 2022 – Toelichting op aangifte tegen voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus

Aangifte tegen voormalig minister Grapperhaus wegens opdracht tot illegaal politiegeweld tegen 'coronademonstranten'

De BPOC2020 heeft op maandag 7 november aangifte gedaan tegen voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus wegens het opdracht geven aan het Nederlandse politiekorps om “in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten”.

Van de 80 politieagenten die een getuigenis hebben afgelegd bij de BPOC2020 heeft meer dan 50% verklaard dat er in opdracht van de korpsleiding geweld moest worden gebruikt tegen coronademonstranten, ook wanneer dat geweld volgens de politiewet niet gerechtvaardigd was.

De beelden van de getuigende agenten zullen vertrouwelijk bij de aangifte worden gevoegd, zodat er over de echtheid van de verklaringen geen enkele twijfel meer kan bestaan.

De BPOC2020 kwam in oktober 2021 onder vuur te liggen van de (alternatieve) nieuwskanalen Café Weltschmerz, Blckbxtv en  uitgeverij De Blauwe Tijger, die het politierapport heeft uitgegeven, dat de verhoren niet echt zouden zijn.De  BPOC2020 heeft dat altijd verre van zich geworpen. Bovendien heeft het de reputatie van de BPOC2020 ernstig beschadigd.

De verhoren zijn op 18 oktober 2021 aangeboden aan toenmalig minister Grapperhaus. De minister heeft het aanbod echter altijd genegeerd.

Wat de BPOC2020 betreft is de maat nu vol. De aangifte is op maandag 7 november bij de Procureur-Generaal ingediend.

Lees hier de volledige aangifte.

Doelstellingen BPOC2020

BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek.

De commissie is opgezet door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit.

De commissie doet, wanneer zij daar aanleiding toe ziet, onderzoek naar het beleid van de regering.

De commissie doet  middels het horen van getuigen onderzoek middels hoorzittingen die live worden gestreamed, en integraal op de website van de commissie worden geplaatst. Van de hoorzittingen zal schriftelijk verslag worden gedaan. De getuigen bevestigen hun verklaring d.m.v. het ondertekenen van de schriftelijke vastlegging van hun verklaring.

Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

De commissie hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren.

Recht van parlementair onderzoek

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Verhoren

Voor verhoor als getuige-deskundige komt in aanmerking iedereen die op grond van zijn/haar eigen specifieke kennis als deskundige iets kan verklaren omtrent het overheidsbeleid met betrekking tot de corona-crisis.

Mensen die willen komen verklaren, kunnen zich melden bij de Commissie BOPC2020. 

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de verhoren, en het complete archief van alle tot nu toe afgenomen verhoren (zodat u ze achteraf kunt lezen en/of terug kan kijken):

Bronnen

Binnen de BPOC2020 is slechts plaats voor feitelijkheden. De BPOC2020 distantieert zich nadrukkelijk van niet wetenschappelijk bewezen theorieën.

Getuigen-deskundigen die een wetenschappelijke verklaring afleggen voor de commissie, dienen hun verklaring met wetenschappelijke bronnen te ondersteunen. De bronnen worden bij de verklaring gevoegd en zijn op aanvraag bij de commissie verkrijgbaar.

Voor niet onderbouwde wetenschappelijke verklaringen is binnen de commissie geen plaats.

Indien een getuige-deskundige relevante bronnen niet tijdens het verhoor beschikbaar heeft, zal de commissie de getuige-deskundige verzoeken deze bronnen op zeer korte termijn aan de commissie beschikbaar te stellen, bij gebreke waarvan de verklaring van de getuige-deskundige van de website van de BPOC2020 verwijderd zal worden.

Indien de bronnen naderhand beschikbaar komen, zal de verklaring worden herplaatst.

Aanmelden als getuige-deskundige

Wanneer u meent dat u als deskundige een bijdrage kunt leveren aan waarheidsvinding omtrent het corona-beleid, meld u dan aan bij de commissie door u te registreren als getuige – deskundige.

Stuur een emailbericht naar info@bpoc2020.nl  o.v.v. uw naam en telefoonnumer.

Doel van de onderzoeken

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 is in de eerste plaats opgericht om informatie te vergaren. Tijdens de coronacrisis is het duidelijk geworden dat het recht om in vrijheid informatie uit te wisselen niet langer vanzelfsprekend is. Dat recht is opgenomen in artikel 7 van de Nederlandse grondwet:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

De commissie vindt het belangrijk dat in deze tijd, waarin critici van de overheid en haar beleid in toenemende mate gecensureerd worden, aan accurate en ongecensureerde geschiedschrijving wordt gedaan. Door middel van onze hoorzittingen leggen wij een archief aan. Het is onze hoop dat dit archief kan bijdragen aan onafhankelijk onderzoek.

Hoewel de BPOC2020 in gevallen waarin wij dit absoluut urgent en noodzakelijk achten bereid is juridische stappen te nemen in de vorm van rechtszaken, is dit niet het voornaamste doel van deze commissie. Onze rol is en blijft het verzamelen en vastleggen van informatie. Dit is ook de reden waarom wij niet namens de commissie deelnemen aan demonstraties en geen samenwerkingen aangaan met actiegroepen en andere initiatieven. Het is onze overtuiging dat in deze tijd, waarin ieders rechten en vrijheden op het spel staan, ieder zijn eigen rol heeft. De rol van de BPOC2020 is in de eerste plaats het doen van onderzoek en het publiceren van informatie.