De BPOC2020 heeft besloten aangifte te doen tegen Minister-President Rutte. Het protocol om aangifte te kunnen doen tegen bewindslieden treft u hier aan. 

Onderstaand treft u een voorlopige juridische onderbouwing aan van de feiten tot september 2020. Wij zullen samen met onze advocaten de aangifte uitbreiden met feiten tot en met heden gebaseerd op het onderzoek dat de BPOC2020 vanaf oktober 2020 heeft gedaan.

Deze onderbouwing zal namens meer dan 1000 aangevers aan de Procureur Generaal worden gestuurd in de vorm van een aangifte. Deze aangevers hebben hun ondertekende mede-aangifte op papier aan ons toegestuurd.

Minister-President Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan:

  • Dood door schuld
  • Manipulatie van de bevolking, in het bijzonder jongeren
  • Machtsmisbruik
  • Bedreiging
  • Bedrog en terrorisme

1. Dood door schuld

Artikel 307 (Bron:  Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

1.

Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.

Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat is er aan de hand?

In verpleeghuis de tweemaster in Maassluis zijn in 2020 17 bewoners positief getest op COVID-19. Zes daarvan zijn er overleden (Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/197088/Verpleeghuis-De-Tweemaster-maakt-balans-op-niet-twee-maar-zes-coronadoden

Uit een vertrouwelijk en onder de pet gehouden rapport van het RIVM staat dat dit te wijten is aan verkeerde ventilatie (Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vertrouwelijk-rivm-rapport-bevestigt-gevaar-verspreiding-coronavirus-via-ventilatie-dit-is-het-mis/)

Met andere woorden: de bewoners zijn besmet geraakt door Aerosolen, kleine virusdeeltjes die langdurig in slecht geventileerde ruimten rondzweven en langdurig door daar aanwezigen worden ingeademd.

Maurice de Hond waarschuwt al sinds maart 2020 dat aerosolen de voornaamste verspreiders zijn van het virus. Buiten is de kans op besmetting praktisch nihil, maar in afgesloten ruimtes met geen of slechte ventilatie hebben de aerosolen vrij spel. (Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/)

Hij wordt echter stelselmatig genegeerd en belachelijk gemaakt door de mainstream media.

Ook Rutte en het RIVM kiezen ervoor TE WEIGEREN om aerosolen als voornaamste verspreider aan te merken. Maurice schreef zelfs een ‘Deltaplan ventilatie’. (Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/).

Daarin geeft hij adviezen over de vervanging van ventilatiesystemen in openbare gebouwen en horeca. Zo’n ventilatiesysteem ververst continu de lucht, waardoor aerosolen snel uit de betreffende ruimte verwijderd worden.

Met als triest resultaat 6 doden in een zorginstelling in Maassluis.

Het RIVM-rapport is bij toeval boven water gekomen. Maar ook nu spreekt Rutte met geen woord over deze zaak!

Rutte en RIVM zijn duidelijk nalatig, één van de voorwaarden die leiden tot dood door schuld.(Bron: https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1487)

 

2. Manipulatie van de bevolking, in het bijzonder jongeren

Jongeren moesten het gisteren ontgelden: zij hielden zich volgens Rutte niet aan de regels, waardoor het virus zich kon verspreiden.

Letterlijk zei Rutte (video vanaf 4:58)

“We zien in de cijfers dat er meer en meer besmettingen ontstaan omdat er teveel mensen te dicht op elkaar zitten. En dat geldt vooral voor jongeren. Tegen hen wil ik vanavond zeggen: als teveel van jullie de regels aan hun laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal weer binnen en ben je een gevaar voor je ouders, opa’s en oma’s en iedereen om je heen met een kwetsbare gezondheid. En je kunt er ook zelf goed ziek van worden. Corona is niet voorbij, het is geen grap en het is oerstom om net te doen alsof dat wel zo is. Dus hou je aan de regels, blijf thuis bij klachten en werk wel gewoon mee aan het bron- en contactonderzoek. Je ben niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook  voor  anderen. Ik doe heel speciaal een oproep aan alle jongeren die van zichzelf weten dat ze zich de afgelopen tijd niet aan de basisregels hebben gehouden: kom niet in de buurt van  mensen met een kwetsbare gezondheid. Kom niet in de buurt van ouderen. Dat risico mag je niet nemen.”  (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-6-8-2020)

Rutte gaat hier zonder onderbouwing los op jongeren. Hij jaagt angst aan, verwijt en manipuleert via framing van jongeren! (Uitleg manipulatie door framing: https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/wegwijzers/Betekenis%20manipuleren%20via%20framing.pdf)

3. Machtsmisbruik

Machtsmisbruik: op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze gebruik maken van positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie een vertrouwens- en/of gezagsrelatie bestaat. (Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/machtsmisbruik)

Rutte gaat ook in op de mondkapjesplicht die o.a. in Rotterdam en Amsterdam door de burgemeesters is ingesteld (video vanaf 7:10)

“En waar nodig schalen we op naar maatregelen met een landelijk karakter. In deze aanpak hebben burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio’s een cruciale rol. En een grote verantwoordelijkheid, waarvoor ze voldoende middelen in handen moeten hebben om die waar te kunnen maken. Middelen die ze daarvoor nu al hebben zijn bijvoorbeeld het experimenteren met een mondkapjesplicht als gedragsmaatregel op risicovolle plekken.”

Rutte geeft de burgemeesters ‘middelen’in handen die hij wettelijk niet heeft. Alleen dat al is een grove aantasting van de grondwetsartikelen 10 en 11 (Bron: https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdtdwz/artikel_10_privacy) en (https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdtjx0/artikel_11_onaantastbaar_heid_lichaam)

Zie ook: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5174259/mondkapjesplicht-mag-niet-staatsrecht-wim-voermans

Experimenten met de bevolking! De bevolking dient hierover geïnformeerd te worden, én toestemming te geven!

Het recht op informatie is vastgelegd in artikel 6 van de Unesco 2005 statement inzake bio-ethiek en mensenrechten.

Artikel 6, sectie 1:
Enige preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie kan enkel uitgevoerd worden met, in vrijheid en geïnformeerde toestemming vooraf, van de betrokken persoon, gebaseerd op adequate informatie. De toestemming moet, waar nodig, uitdrukkelijk worden gegeven en kan te allen tijde en om welke reden dan ook door de betrokken persoon worden ingetrokken, zonder benadeling of vooroordeel.

Artikel 6 sectie 3:
In geval van een onderzoek binnen een groep personen of een gemeenschap kan om aanvullende toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de groep of de gemeenschap worden gevraagd. In geen geval mag een collectieve gemeenschapsovereenkomst of de toestemming van een gemeenschapsleider of andere autoriteit de geïnformeerde toestemming van een persoon vervangen.

Noodzakelijk maatschappelijk belang

De Neurenberg Code schrijft bovendien voor dat bij de uitvoering van het experiment alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen moet worden. Ook moet een deelnemer een onderzoek altijd kunnen stopzetten wanneer een proefpersoon daarom vraagt. Bovendien moet het experiment dusdanig ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard zijn.

> Lees meer over de Code van Neurenberg

4. Bedreiging

Artikel 285 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 285

1.Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3.Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4.Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte zegt het volgende (Video vanaf 1:09)

‘En dan corona. Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet om. Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe. En we dreigen de winst te verspelen die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Onze boodschap vandaag is dan ook simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen. Maar dat gaat niet vanzelf.’ (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-6-8-2020)

Rutte dreigt hier met een tweede lockdown, waarmee hij de bevolking angst aanjaagt, in het bijzonder door hen werk en inkomen te ontnemen door met een lockdown gepaard gaande sluting van hele sectoren in de samenleving!

 

5. Bedrog en terrorisme

Rutte maakt zich schuldig aan bedrog, gebruik makend van verdichtsels (leugens) , met het oogmerk een terroristisch misdrijf voor te bereiden.

Wat is terrorisme?

Volgens ‘onze eigen’ Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst is terrorisme het volgende:

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.(Bron: https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme)

 Waarom maakt hij zich schuldig aan bedrog, verdichtsels, met een terroristisch oogmerk?

Ik kan daar kort over zijn:

Rutte heeft als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, zoals in de definitie van terrorisme door de AIVD omschreven. Zijn constante mantra ‘het nieuwe normaal’ duidt daar op. Hij richt daarmee ‘maatschappij ontwrichtende schade’ aan: werkloosheid, inkrimping en waarschijnlijk verdwijning van gehele sectoren zoals de horeca- en evenementenbranche.

Hij jaagt de bevolking ‘ernstige vrees’ aan (zie ook punt 4: bedreiging).

En tot slot: hij heeft als doel ‘politieke besluitvorming te beïnvloeden’. Dat wordt duidelijk door het voornemen een noodwet te maken waarin grondrechten buiten werking worden gesteld, het buitenspel zetten van de Tweede Kamer, het aanzetten en (illegaal) toestemming geven aan burgemeesters tot het aan de bevolking in hun stad verplichten tot  het dragen van mondkapjes, het afstand houden van 1,5 meter en alle andere maatregelen die tot op de dag van vandaag gelden en/of tijdens de lockdown golden.

Onderstaand de wetsartikelen die Rutte overteden heeft, en nog steeds overtreedt:

 

Artikel 326 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXV. Bedrog

Artikel 326

1.Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte maakt zich schuldig aan ‘verdichtsels’ (Lid 1):

strafrecht: iets dat verzonnen, niet waar is. Bijv. als iemand door een samenweefsel van ~ bewogen wordt om iets af te geven …
(Bron:  https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verdichtsel)

Ook doet hij dat met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden (Lid 2)

Dat is strafbaar onder artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht (Bron:Wetboek van Strafrecht)) :

Tweede Boek. Misdrijven

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 140a

1.Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3.Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.