Zoals bekend was de commissie voornemens om op zaterdag 27 november aanstaande de naar buiten treding van de verklarende politieagenten te laten plaatsvinden. Op 26 november ontving de commissie een telefoontje van de politie Alphen aan den Rijn. Zij informeerden ons dat de politie op Urk, waar de naar buiten treding plaats zou vinden, contact met de commissie wilde. Hierop hebben wij aangegeven dat de politie Urk telefonisch contact met ons mocht opnemen. Enige tijd later werden wij benaderd door ene heer M. Hij vertelde ons dat men rellen verwachtte rond de komst van de politieagenten naar Urk en dat hij het niet voor onmogelijk hield dat rellende jeugd zou proberen het pand binnen te dringen en/of met zwaar vuurwerk te gooien. Om deze reden vroeg hij ons om het adres waar de naar buiten treding plaats zou vinden aan hem door te geven. Op dit verzoek zijn wij niet ingegaan. Wel hebben wij het gehele telefoongesprek opgenomen. Het geluidsbestand is in het bezit van de commissie en in het bezit van dhr. Ruth Seldenrijk van de Raad van Advies van de BPOC2020.

Beluister het, klik hier:

 

 

Uit nader onderzoek blijkt dat dhr. M. operationeel leidinggevende is op het gebied van radicalisering en etnisch profileren. Tevens is hij gespecialiseerd in extremisme. De commissie vindt het opvallend dat iemand met deze expertise ons benadert over de naar buiten treding van de agenten. Het gehele telefoongesprek roept vraagtekens op bij de commissie.

Op vrijdag 26 november aan het einde van de middag ontving de commissie een uitgebreide e-mail van een vertegenwoordiger van de gehele groep van tachtig agenten. Ook deze treft u bijgevoegd bij deze verklaring aan. Samengevat geven zij aan dat zij intern hebben gehoord dat er een hoog risico bestaat op rellen rondom de bijeenkomst. Zoals u in de betreffende mail kunt zien zeggen zij niet verantwoordelijk te willen zijn voor rellen en eventuele aan mensen en/of goederen toegebrachte schade. Om deze reden zijn zij niet langer bereid om op de afgesproken datum naar buiten te treden. Zij vrezen ook dat enkele van hun namen zijn uitgelekt en dat de korpsleiding koste wat het kost wil voorkomen dat zij naar buiten treden. Dit alles bij elkaar heeft hen doen besluiten vandaag niet naar buiten te treden. Wij zien hier een verband met het telefoontje dat wij kregen van de politie van Urk.

Als commissie vinden wij het belangrijk hier aan te tonen dat de verklaringen van de agenten werkelijk bestaan. Eerder is hierover nogal wat controverse geweest. Zoals eerder aangegeven beschikt de commissie over een notarisverklaring waarin wordt aangegeven dat onze notaris beschikt over de videobeelden van de verklaringen van de agenten en dat deze op waarheid berusten. Deze notaris geeft ons echter geen toestemming om deze verklaring met zijn naam openbaar te maken, omdat hij geen deel wil hebben aan de controverse rondom dit dossier. Als lid van de raad van advies heeft dhr. Ruth Seldenrijk zich bereid getoond om de notarisverklaring in te zien en schriftelijk te bevestigen dat deze bestaat. Zijn verklaring treft u eveneens bijgevoegd aan.

Ook het gegeven dat wij de notarisverklaring hebben aangeboden aan dhr. Grapperhaus in onze brief van 18 oktober 2021 en het antwoord dat wij op 16 november terugkregen namens dhr. Grapperhaus, toont aan dat de verklaringen werkelijk zijn aangeboden aan dhr. Grapperhaus.

Dat dhr. Grapperhaus de verklaringen tot aan de dag van vandaag niet in ontvangst wenst te nemen vindt de commissie verbijsterend, en zegt niets over de commissie en veel over de houding van dhr. Grapperhaus. Wanneer dhr. Grapperhaus de verklaringen op eerste aanbod zou hebben geaccepteerd, en daar als goed werkgever onderzoek naar had laten doen, zouden we nu niet in deze situatie verkeren. Dan had hij deze 80 agenten niet in gevaar hoeven te brengen en had hij ook geen onwaarheid hoeven te vertellen op kamervragen van Kamerlid Wybren van Haga dat de verklaringen niet verifieerbaar waren. De minister draagt dus zelf de volle verantwoordelijkheid voor zijn agenten

De commissie wil zeer duidelijk maken dat het al langere tijd onze wens is dat de agenten naar buiten treden. Dit niet in de laatste plaats omdat wij al maanden vanuit verschillende hoeken verdacht worden gemaakt met betrekking tot dit dossier. Wij betreuren de huidige gang van zaken dan ook zeer en zijn hier aangedaan door. Echter rest ons voor dit moment geen andere keuze dan het dossier politieverhoren voorlopig te sluiten. Wij hopen ten zeerste dat de agenten ons op zeker moment toestemming geven om de videobeelden van hun verklaringen openbaar te maken.

Pieter Kuit & Jade Kuit


Verklaring Ruth Seldenrijk, lid Raad van Advies:

Minister Grapperhaus weigert bewijs in ontvangst te nemen. Als lid van de Raad van Advies van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 heb ik er juist om gevraagd. Ik, Ruth Seldenrijk, verklaar in het bezit te zijn van de notarisverklaring omtrent inhoud van de videoverklaringen van de politieverhoren, die de notaris blijkbaar heeft gezien. Deze videoverklaringen komen overeen met de anonieme verklaringen van de website van de BPOC2020. In deze verklaring wordt bevestigd dat er tachtig videoverklaringen in het bezit zijn van de notaris. Ook de transcripties van de verhoren zijn in het bezit van deze mij met naam en toenaam bekende notaris.

De inhoud van deze verklaringen komt overeen met de anonieme verklaringen op de website van de BPOC2020. Mocht er nog enkele twijfel bestaan rondom de validiteit van de verhoren, ga ik ervan uit dat deze twijfel bij deze is weggenomen.

27 november 2021

Ruth Seldenrijk


Emailbericht d.d. 26 november 2021:

Beste Pieter en Jade,
Vanuit de politieorganisatie bereiken ons berichten dat er  een hoog risico is op ongeregeldheden en zelfs rellen rondom de bijeenkomst die wij met jullie hebben morgen, op 27 november.
Hoewel alle agenten de belangrijkheid van de bijeenkomst inzien, willen wij niet de oorzaak zijn van eventuele aan mensen en goederen toegebrachte schade.
Tot onze grote spijt voelen wij ons daarom gedwongen af te zien van de bijeenkomst.
Ieder begrijpt in welk lastig pakket dit jullie brengt. Wij hebben dit besluit echter niet lichtvaardig genomen.
Intern hoorden wij dat jullie hierover benaderd zijn door de politie van Urk. Het lijkt erop dat men wil voorkomen dat wij naar buiten treden. Waar wij eerst hoopten dat de massaliteit ons zou beschermen tegen ontslag en/of vervolging vrezen wij nu het ergste. Ook zouden enkele van  van onze namen bekend zijn bij de korpsleiding, al weten wij dat niet zeker.
Wij hopen dat de publiciteit die ongetwijfeld rondom deze annulering op zal treden, voor dhr. Grapperhaus aanleiding is de notarisverklaring alsnog in ontvangst te nemen.
Mocht dhr. Grapperhaus de notarisverklaring niet voor 1 januari in ontvangst nemen, zijn wij eventueel alsnog bereid toestemming te geven om onze videoverklaringen online te plaatsen.
Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen.
Wij willen voor nu in de luwte blijven en doen een beroep op jullie toezegging dat onze namen niet zonder onze toestemming naar buiten worden gebracht en/of bij andere mensen dan jullie bekend worden gemaakt.
Wij wensen jullie sterkte en succes met jullie verdere werkzaamheden.
Vriendelijke groet, namens de 80 agenten.

(Naam bij de commissie en dhr. Ruth Seldenrijk bekend)


Opname telefoongesprek politie

by BPOC2020